ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงบทบาทของผู้บริหารระดับสูง มี 3 ด้าน1.      บทบาทในการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี2.      บทบาทด้านข้อมูล ข่าวสาร3.      บทบาทด้านการตัดสินใจ ลักษณะข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูงซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องถูกกลั่นกรองและคัดสันก่อนที่จะนำมาวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับสูง มี 3 แหล่ง
 1. ข้อมูลภายในองค์การ(Internal Data)
  • ข้อมูลจากกระบวนการดำเนินงานได้จากการควบคุม ตรวจสอบ และการแก้ปัญหาโดยทั่วไป
  • ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือผลการดำเนินงาน เช่น งบประมาณ แผนด้านค่าใช่จ่าย ประมาณการรายได้ และแผนด้านการเงิน เป็นต้น
ข้อมูลภายในองค์การเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการบ่งชี้ผลการปฏิบัติงาน(Key Performance Indicators : KPI)
 1. ข้อมูลภายนอกองค์การ(External Data) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ข้อมูลคู่แข่งขันในการดำเนินธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
 2. ข่าวสารที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
 ความหมายของ ESS(Executive Support System :ESS)เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงใช้อำนวยความสะดวกในการบริหารและตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระบบ ESSบางครั้งเรียกว่า EIS ลักษณะของระบบ ESS
 1. .ให้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์
 2. ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน
 3. เชื่อมโยงกับแหล่งข้อมุลภายนอก
 4. สามารถประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า
 5. พัฒนาเฉพาะสำหรับผู้บริหาร
 6. มีระบบรักษาความปลอดภัย
 ความสำคัญของผู้บริหารต่อการพัฒนาระบบ ESSผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากร เช่น บุคลากร สถานที่ รวมถึงการประสานงานต่างๆและ ช่วยผลักดันไห้การพัฒนาระบบเป็นไปอย่างราบรื่นได้ 

Comment

Comment:

Tweet